Styret og vedtekter

Den sentrale ledelsen i Luftmilitært Samfund og LMS sitt rammeverk

Ole Jan Holtsdalen
Leder
ojholtsdalen@gmail.com
404 53 965
Hans Magnus Lie
Nestleder
hmagnuli@gmail.com
976 97 880
Kjell Reidar Bugge
Sekretær
buggekjell@online.no
992 08 771
Øyvind Berg Eriksen
Kasserer og styremedlem
473 29 547
Caroline Erlandsen Lysne
Styremedlem
caroline.erlandsen@gmail.com
408 85 377
Tobias Snerten Holtan
Styremedlem
tobias.holtan@hotmail.no
413 70 800
Mille Marie Seland
Styremedlem
mima.seland@gmail.com
936 53 945
Odin Leirvåg
Varamedlem


Christine H. Torjussen
Varamedlem
chuseby13@gmail.com
906 66 479
Øyvind K. Strandman
Varamedlem
okstandman@gmail.com
992 087 66
Luftmilitært Samfund
Med Luftmilitært Samfund til Luftforsvarets beste

Vedtekter for Luftmilitært Samfund, revidert og godkjent på  årsmøte 7. mars 2019

§ 1: NAVN

Foreningens navn er: LUFTMILITÆRT SAMFUND. (forkortet LMS)

§ 2:  FORMÅL
2.1.  LMS skal gjennom sin virksomhet styrke korpsånden i Luftforsvaret og skape miljø for utveksling av erfaringer mellom Luftforsvarets veteraner og stadig tjenestegjørende
2.2.  LMS skal arbeide for opprettholdelse av Luftforsvarets tradisjoner og bevaring av den historiske arv.
2.3.  LMS skal fremme forsvarsgrenens interesser i samfunnsdebatten og tjene som kontaktformidlet mellommedlemmene og Luftforsvaret.
2.4. LMS skal være demokratisk, partipolitisk uavhengig og ikke knyttet til tjenestemanns-organisasjoner eller arbeidsgiver-foreninger.

§ 3: VIRKSOMHET
3.1. LMS skal arbeide for å fremme foreningens formål gjennom samarbeide med tilsvarende foreninger og myndigheter, og ved å samle medlemmene til foredrag, diskusjoner, ekskursjoner og selskapelig samvær.
3.2. LMS skal holde kontakt med medlemmene gjennom Hovedstyret, regionale lokalstyrer, eventuelle faggrupper og kontaktpersoner.
3.3.   LMS skal blant annet i samarbeid med Luftforsvarets gave- og hjelpefond yte hjelp til sine medlemmer og deres nærmest etterlatte når situasjone tilsier det.

§ 4: MEDLEMMER
4.1.          LMS består av følgende kategorier medlemmer:
4.1.1.      Æresmedlemmer
4.1.2.      Innbudte medlemmer
4.1.3.      Medlemmer – stadig tjenestegjørende og veteraner
4.1.4.      Bedriftsmedlemskap
4.2.          Som medlemmer kan opptas:
4.2.1.      Alt tjenestegjørende personell i Luftforsvaret
4.2.2.      Alt pensjonert og reservebefal i Luftforsvaret
4.2.3.      Personell med tilknytning til/interesser for Luftforsvaret

§ 5: HEDERSBEVISNINGER
5.1. Vedtekter for tildeling av Æresmedlemskap i LMS og utdeling av LMS’ Hederstegn framgår av vedlegg 1.
5.2. Tildeling av Æresmedlemskap avgjøres av Årsmøtet etter forslag fra Hovedstyret.
5.3. LMS Hederstegn utdeles av Hovedstyret etter gjeldende vedtekter.  Ref.  § 5,15.4. LMS Crest tildeles av LMS Hovedstyret, se statutter i vedlegg 2

§ 6: ORGANISASJON
6.1.          Hovedstyret
6.1.1.      Hovedstyret velges av Årsmøtet og består av seks medlemmer, hvorav minst en skal være stadig tjenestegjørende, en pensjonist, og en veteran med deltagelse fra internasjonale operasjoner. Lokalavdelingene skal samlet ha minst en representant i styret. Leder for Hovedstyret bør være stadig tjenestegjørende.
6.1.2.      Hovedstyret er beslutningsdyktig når leder/nestleder og minst tre styremedlemmer er til stede.
6.1.3.      Hovedstyret deles inn i følgende funksjoner: Leder, nestleder, kasserer, tre styremedlemmer og tre varamedlemmer.  Varamedlemmene møter etter styrets behov.
6.1.4.      Hvert like år velges normalt leder og to styremedlemmer. Hvert ulike år velges normal nestleder, kasserer og et styremedlem. Styre – og varamedlemmene velges for to år av gangen.
6.1.5.      Årsmøtet velger en revisor for gjennomgang av LMS regnskapene. Revisor velges for to år av gangen. Revisjonsberetningen legges fram for Årsmøtet.
6.1.6.      Hovedstyret ansetter en sekretær som utfører sekretariatets arbeid. Sekretæren avlønnes etter avtale med og godkjenning av hovedstyret.  Sekretæren har møte- og forslagsrett, men ikke stemmerett i hovedstyret.
6.2.          Sekretariat
6.2.1.      Det opprettes et Sekretariat bestående av leder/nestleder, sekretær og et styremedlem.  Hovedstyret kan opprette arbeidsutvalg etter behov.
6.3.          Region– og lokalstyrer
6.3.1.      Region – og lokalstyrer opprettes etter behov.  Styrets sammensetning samt bestemmelser som angår region – og lokalavdelingen foreslås av medlemmene på stedet og godkjennes av Hovedstyret.
6.4.          Årsmøtet
6.4.1.      Årsmøtet er LMS’ høyeste organ.  Årsmøtet avholdes hvert år i mars måned. Alle medlemmer som har gyldig betalt medlemskontingent fra foregående år, har møte – og stemmerett.  Skriftlige fullmakter skal godkjennes av årsmøtet ved møtestart.
6.4.2.      På Årsmøtet behandles følgende saker:          
                   - godkjenning av fullmakter          
                   - styret beretning fra foregående år        
                   - reviderte regnskaper        
                   - medlemskontingenten størrelse påfølgende år
                   - innkomne forslag/skriv
                   - valg av styre, varamedlemmer, valgkomite og revisor
6.4.3.      Møteinnkallingen foretas normalt gjennom tidsskriftet til LMS, samt LMS hjemmeside www.luftmils.no og LMS Facebook sider skal være medlemmene i hende senest 4 uker før Årsmøtet. Innkomne forslag skal være Hovedstyret i hende senest tre uker før møtedato.
6.4.4.      Senest 2 uker før årsmøtet skal årsmøtepapirene sendes ut via epost til medlemmene i  LMS.  Dette skal informeres om i fm innkallingen til årsmøtet.  
6.5.          Ekstraordinært årsmøte
6.5.1.      Styret kan beslutte å innkalle til ekstraordinært Årsmøte når styrets flertall ønsker det, og plikter å innkalle til ekstraordinært Årsmøte dersom minst ¼ av LMS’ medlemmer oppfordrer skriftlig til dette.  Tidsfrist se pkt. 6.4.3.
6.6.          Valgkomiteen
6.6.1.      Årsmøtet velger en valgkomité på tre medlemmer.  Komiteens funksjonstid er to år.  Valgkomiteens forslag til kandidater presenteres på Årsmøtet.  
6.7.         Stemme- og valgrett
6.7.1.     Når intet annet er bestemt, skal stemmegivningen skje skriftlig.  Alle saker avgjøres med simpelt flertall med unntakelse av vedtektsendringer.  Fraværende medlemmer kan fremsende fullmakt med annet medlem. Hovedstyrets medlemmer har stemmerett.  Med unntak av benkeforslag relatert til valgkomiteens innstilling, tillates ikke benkeforslag på årsmøtet. Ved stemmelikhet i styremøter har lederen dobbeltstemme.

§ 7. UTMELDING – STRYKING
7.1. Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gjøre dette skriftlig til Hovedstyret.
7.2. Medlemmer som i to år ikke har betalt kontingent, strykes som medlem.
7.3. Handler et medlem mot LMS vedtekter, eller viser uverdig oppførsel, kan det ekskluderes som medlem etter vedtak i Hovedstyret. Vedkommende gis anledning til å avgi skriftlig uttalelse.

§ 8. TIDSSKRIFT

8.1. LMS skal i forståelse med Luftforsvarsstaben, utgi et tidsskrift.  Navnet fastsettes av Hovedstyret og med undertittel LUFTMILITÆRT TIDSSKRIFT.
8.2. Hovedstyret oppnevner redaktør fra LMS, som underlegges Leder LMS som er lansvarlig redaktør for tidsskriftet.  

§ 9. VEDTEKTSENDRINGER
9.1. Vedtektsendringer må vedtas på Årsmøtet med 2/3 flertall av de frammøtte.
9.2. Forslag til vedtektsendringer må bekjentgjøres sammen med innkallingen til Årsmøtet. Hovedstyret behandler og fremlegger forslagene for representantene på Årsmøtet.

§ 10. OPPLØSNING
10.1. Forslag om oppløsning av LMS sendes ut av Hovedstyret til uravstemning, og må støttes av et flertall av medlemmene før det behandles på årsmøtet.
10.2. Det endelige vedtak fattes av Årsmøtet som også avgjør hvordan LMS’ eiendeler skal realiseres.

Bannervideo: Forsvarets historiske filmarkiv