Velkommen til Luftmilitært Samfund

Luftmilitært Samfund (LMS) ble stiftet 5. oktober 1994. Det var daværende Generalinspektør i Luftforsvaret generalmajor Einar Smedsvig som sammen med stabssjefen i Luftforsvarsstaben (LST) brigader Hans Rohde tok initiativet til etableringen av LMS. Hensikten var å etablere en organisasjon som skal arbeide for å styrke korpsånden i Luftforsvaret og skape miljø for utveksling av erfaringer mellom Luftforsvarets veteraner og stadig tjenestegjørende, samt arbeide for opprettholdelse av Luftforsvarets tradisjoner og bevaring av den historiske arv. Organisasjonen skal også fremme forsvarsgrenens interesser i samfunnsdebatten og tjene som kontaktformidler mellom medlemmene og Luftforsvaret. Ikke minst ble det tillagt vekt at LMS over tid skulle overta og forvalte arven etter Royal Air Forces Association/Norwegian Branch (RAFA/N), organisasjonen for Luftforsvarets krigsveteraner. LMS har siden videreutviklet seg fra, og i tråd med de ønsker som LST og RAFA/N hadde, til en organisasjon for alt personell i Luftforsvaret, for de som av en eller annen grunn har forlatt Luftforsvaret og som ønsker å holde kontakt med sin forsvarsgren, samt andre med interesse for Luftforsvaret og luftforsvarsspørsmål . LMS ivaretar Luftforsvarets tradisjoner, historie og forestår markering av merkedager o.l. Vi søker også å fremme Luftforsvarets synspunkter i samfunnsdebatten, samt fylle de sosiale funksjoner mellom nåværende og tidligere tjenestegjørende befal og offiserer i Luftforsvaret. LMS utgir tre ganger pr år luftmakttidsskriftet "Luftled" som omhandler dagsaktuelle luftmaktspørsmål samt tjener som vårt medlemsblad. LMS er i dag en høyst levedyktig forening med hovedkontor på Rygge flystasjon i Østfold, og med lokale avdelinger på Rygge, Kjevik, Ørland, Luftkrigsskolen, i Bodø, Troms, Rogaland og Vestfold, samt Belgia. LMS har ca 1000 medlemmer og samtlige kadetter ved Luftkrigsskolen oppebærer gratis medlemskap i den tiden de er kadetter der. Vi ønsker alle velkommen som medlemmer i LMS for å hjelpe oss i vårt arbeide til Luftforsvarets beste. Kontakt oss på luftmils@online.no for mer informasjon. Med vennlig hilsen Espen Gukild Oberstløytnant Leder LMS
Generalinspektør for Luftforsvaret fra 2017
Med Luftmilitært Samfund til Luftforsvarets beste
Leder LMS fra 2016
Oppdatert 15.03.2021