Rogaland

Med Luftmilitært Samfund til Luftforsvarets beste
Årsmøte LMS Rogaland 2016 Protokoll Tid 02.03.2016 kl. 1900 -2200 Sted: Quality Airport Hotel Stavanger Innkalt av Leder Svein Anders Eriksson Ordstyrer: Svein Anders Eriksson Referent: Kjell Ervik Deltakere: 22 stk (se vedlagte deltakerliste) Sak Diskusjon og konklusjon Merknader 1. Åpning med konstituering og valg: a. Registrering av deltakere ble foretatt, jf. vedlagte deltakerliste. b. Godkjenning av innkalling – Leder slo fast at årsmøtet var lovlig innkalt og i tråd med foreningens vedtekter (Jfr. vedtektene som sier at Årsmøtet skal gjennomføres i februar måned.). c. Godkjenning av saksliste – Ingen merknader fremkom under møtet. Sakslisten godkjent. d. Som ordstyrer ble Svein Anders Eriksson valgt. e. Som referenter ble Kjell Ervik valgt. f. Som underskrivere av protokollen ble Alf Joa og Solveig Hagen valgt. Godkjent 2. Årsberetning 2015 - gjennomgang av Svein Anders. 2015 har vært et aktivt år for styret. Det har blitt avholdt sju ordinære styremøter, hvorav styremøte nr. 2/2015 var konstituering av styret. Årsmiddagen, som denne gang ble arrangert for 18. gang, må sees på som en suksess med 52 deltakere. Medlemmer av Stavanger Forsvarsforening samt ordføreren i Sola kommune, sjef Sola Flystasjon og leder NVIO-Rogaland deltok på årsmiddagen. Styret strategi for kommunikasjon er at e-post og vår del på LMS’ hjemmeside skal være styrets portal for kommunikasjon med våre medlemmer. Oversikt for vår/høst aktiviteter sendes medlemmer på e-post og har blitt oppdatert regelmessig. Det er viktig å holde fokus på LMS-R sitt formål og styre foreningens aktiviteter deretter. Styret gjennomførte fire temakvelder i 2015. Styret vil fortsette med å arrangere temakvelder med militærfaglige og tidsriktig tema med gode foredragsholdere og har lagt opp et ambisiøst og spennende program for våren 2016. Oppussingen av minnesmerket i Leuchars i Scotland var en utfordrende og interessant oppgave for styret. Årsberetningen ble enstemmig godkjent. Godkjent 3 Regnskap 2015 og budsjett for 2016– gjennomgang av Torbjørn. Økonomien for SMS-R er fremdeles sund og styret legger opp til et null-budsjett for 2016. Styret vil søke LMS om støtte med NOK 30 000 i 2016 til dekning for utgifter til medlemsarrangementer / temakvelder. Regnskapet var revidert og anbefalt godkjent av revisorer. Materiellregnskapet ble presentert og postene forklart i detalj. LMS-R har fortsatt et stort lager av profileringsartikler. Det må fokuseres på å redusere beholdningen til en fordelaktig pris. Resultatregnskap og balanse for 2015 ble godkjent av årsmøtet og styret ble gitt ansvarsfrihet. Budsjett for 2016 ble godkjent av årsmøtet. Godkjent 4 Forslag til handlingsplan 2016 – gjennomgang av Svein Anders Leder la fram et sett med strategiske elementer for 2016. Disse er en videreføring fra 2015. LMS-R vil prioritere bedring av medlemstilbudet, bedre informasjon, fortsette med samarbeid med andre foreninger, holde kontakten med forsvarsgrenene i Rogaland, kartlegging av LFs historie i Rogaland og i Scotland og gi heder til de i LMS-R som fortjener det. Godkjent 5 Forslag til endring av vedtektene: Styret har foreslått endringer av vedtektene for å få disse på linje med LMS hovedstyres vedtekter som ble endret i 2014. Disse er oversendt LMS sentralt for endelig godkjenning. Muntlig tilsagn om godkjenning er gitt. Leder redegjorde for endringsforslag til vedtektene for LMS sentralt som inkluderer veteraner i formålsparagrafen og i medlemskategorien. Dersom disse endringene vedtas i LMS må de tas inn i LMS-Rs vedtekter. Årsmøtet samtykket i at Leder skal støtte dette forslaget under LMS’ årsmøte i 16.3.2016. Godkjent 6 Forslag for øvrig: Ingen forslag var fremkommet. 7 Valg for styreperiode 2016: a. Styre og revisor (iht. valgkomiteens forslag): Leder Svein Anders Eriksson På valg Nestleder Harald Storlid Ikke på valg Medlem Aud Solveig Hagen Ikke på valg Medlem Kjell Ervik Ikke på valg Medlem Torbjørn Storslett På valg Medlem Odin Leirvåg Ikke på valg Medlem Alv Joa På valg Vara Helge O Sandnes Ikke på valg Vara Birger M Strand På valg Vara Asbjørn Hammer Ikke på valg Revisorer: Gunnar Rokkones På valg Ragnar Brun Ikke på valg a. Valgkomite: Leder: Liv Unni Folven Ikke på valg Medlem: Helge O. Sandnes På valg Medlem: Berit W Stellander Wøien Ikke på valg Valget ble ledet av Berit W Stellander Wøien. Innstilte kandidater til styret og revisor var forspurt på forhånd og samtykket til å velges. Alle i styret ble valgt med akklamasjon. Før valget av varamenn til styret fikk Leder ordet og presiserte at styrets sammen- setning bør gjenspeile medlemsmassen med tanke på bransjer, tjenestegjørende og ikke tjenestegjørende personell, gradsnivå og alder, jf. vedtektene for LMS-R § 6.3. Han anbefalte at lt. Joacim Ramse går inn som varamann i styret og erstatter Birger Strand. Videre at Birger Strand går inn i valgkomiteen og erstatter Helge O. Sandnes. Forslaget ble vedtatt av årsmøtet med akklamasjon. Godkjent 8 Leder LMS-R delte ut LMS’ aktivitetsstipend til ltn. Joakim Ramse på vegne av leder LMS – brigader (p) Øivind K. Strandman. 9 Representant fra LMS hovedstyre, Carl Waldemar Wilhelmsen, kunne dessverre ikke delta på årsmøtet. Leder LMS-R orienterte om aktuelle saker i LMS i hans sted. 10 Odin Leirvåg holdt et foredrag om «Farlig kyst» med utgangspunkt i bind 2 i bokserien” Glimt fra okkupasjonen” som kom ut i fjor. Her belyste han blant annet en rekke begivenheter som fant sted utenfor Rogalandskysten sommeren 1940 som har vært – og er - omtrent ukjent for folk her til lands i dag. 11 Joakim Ramse orienterte om sin masteroppgave «Hva kan ligge i luften – En studie av hvordan Forsvaret kartlegger sin luftmilitære status». 12 Etter årsmøtet og orienteringer vanket det smørbrød, frukt, vann og kaffe. Sted og dato: Sola, den 02.03.2016 Signatur: Alf Joa Solveig Hagen
Oppdatert 25.07.2021