Årsberetning for Luftmilitært Samfund for perioden 01.01.2015- 31.12.2015 Organisasjon: Luftmilitært Samfund (LMS) ble stiftet 05.10.1994. Siste årsmøte ble avholdt i kantinen til Forsvarets stabsskole på Akershus festning onsdag 11. mars 2014 kl. 1800. Referatet er gjengitt i Luftled nr. 02/15 og er godkjent av desisorene. 1. Styresammensetning 2015 - 2016 Leder: Øyvind Kirsebom Strandman Nestleder: Hans Magnus Lie Sekretær: Kjell R. Bugge Kasserer: Daniel Berg Eriksen Styremedlem: Carl Waldemar Wilhelmsen Styremedlem: Per Chr. Kraft Styremedlem: Knut Fossum Varamedlem: Bernt A Liland Varamedlem: Geir Ebbe Strøm Varamedlem: Olav Aamoth Valgkomite: Lorentz Stueland, Ingar Moe, Carl Waldemar Wilhelmsen (Grunnet fremmet kandidatur til styret, fratrådte Wilhelmsen valgkomiteen 1. desember 2015 etter styrets godkjenning) Revisor: Arnulf Nicolai Eilertsen Redaksjonskomité Luftled: (utpekt av styret) Ansvarlig redaktør: Øyvind K Strandman Leder redaksjonskomiteen: Kjell R. Bugge Redaksjonsmedlemmer: Knut Fossum LMS hederstegnkomité: (utpekt av styret) Kjell R. Bugge og Knut Fossum 2. Aktiviteter ved LMS lokalavdelinger Ved våre lokale avdelinger, LMS-Troms, Nordland, LKSK, Ørland, Rogaland, Kjevik, Rygge, Mågerø og Belgia I LMS Belgia har det vært varierende grader av aktiviteter. LMS-Rogaland har som alltid vært den avdelingen som har stått mest på og har fått til flest arrangementer for sine medlemmer. Vårt “9. april seminar” som ble arrangert i Oslo, Kjevik, Stavanger, Trondheim og Bardufoss, hadde varierende grad av oppmøte med en topp på over 200 på Bardufoss. Det må spesielt nevnes den innsatsen som LMS-Rogaland gjorde i fm vedlikeholdet av de Luftforsvarsrelaterte minnesmerkene i Skottland våren/sommeren 2015. 23. april gjennomførte LMS et møte for medlemmer av LMS Belgia. Dette møtet ble avholdt i Geilenkirchen og vi hadde med foredragsholder fra F-35 programmet. 3. Styrets aktiviteter Styret har i perioden avholdt 8 styremøter. Årsmøtet ble arrangert 11 mars. Styrets årlige strategiseminar ble i arrangert 17. desember i Oslo med deltagelse fra lokalavdelingene LKSK, Rogaland, Ørland og Mågerø. Styret har i perioden hatt 47 saker til behandling hvorav flere har vært gjengangere. Følgende større saker har vært behandlet av styret: Luftled: Tidsskriftet for LMS og RAFA/N, Luftled, har hatt 3 utgivelser i 2015. Det har vært god stoff tilgang, men innholdet har vært preget av lite aktualitetsstoff knyttet til luftmaktsrelaterte emner. Høsten 2015 ble det derfor igangsatt et arbeide med sikte på å rette opp dette i løpet av 2016. Samarbeide med Forsvarsstaben/Veteranavdelingen og Luftforsvarets veterankoordinator: Dette samarbeidet har skrantet noe i 2015 grunnet bortbeordringen av Luftforsvarets veterankoordinator fra LST uten at ny person ble beordret inn i stillingen. Ved utgangen av året var det ingen ting som tydet på at LST ville prioritere nytilsetting i denne stillingen. Samarbeidet med FST/V har vært meget tilfredsstillende spesielt hva angår vedlikeholdsarbeidet av minnesmerkene i Skottland. LMS deltok på Veteranforum på Bæreia 7. - 8. desember 2015 og i fremtiden vil vi bli invitert som deltaker på dette. Spitfire Saga: Styret har aktivt arbeidet for at Forsvarsdepartementet økonomisk skal støtte forfatteren Cato Guhnfeldt i hans fortsatte arbeide med bokverket Spitfire Saga. LMS stipend: Følgende stipendutdelinger har vært gjort i 2015: - Stipend på kr. 10.000.- med LMS crest m/ inskripsjon for beste bacheloroppgave ved Luftkrigsskolen ble tildelt major Morten Hanche - Kårde og LMS crest m/ inskripsjon til beste elev ved Luftforsvarets befalsskole ble tildelt sersjant Brage Ringheim Dybdahl - Stipend på kr. 7.500.- og LMS crest m/ inskripsjon til beste elev ved LFS ble tildelt korporal Andreas Øglænd (kull F I/2015) og Kristian Olsen Lianger (kull F II/2014) - LMS aktivitetsstipend på kr. 10.000.- ble ikke utdelt i 2015. I tillegg utdelte LMS Mågerø 3 gaver i form av samekniver med inngraveringer til elever ved LKVS i 2015; til befalselev Edvard Sagsletten innen grunnleggende kontroll- og varslingsmodul, sersjant Anders Mauseth ved spesialistutdanning for varsling og fenrik Anders Bjørnerud for spesialistutdanning kontroll. LMS representant i styret Vesle Skaugum fondet: Knut F Fossum har vårt LMS representant i styret for Vesle Skaugum fondet med oberstløytnant Ebbe Strøm som vararepresentant. LMS representant i Luftforsvarets tradisjons – og bevaringsnemnd Oberst (p) Hans Magnus Lie har representert LMS i LTBN LMS representant i Luftforsvarets gave – og hjelpefond Oberst (p) Hans Magnus Lie har representert LMS i gave – og hjelpefondet. LMS representant i styret for Folk & Forsvar Major Per Chr Kraft er vararepresentant til styret i Folk & Forsvar som representant for LMS. 4. Markeringer - 9. april 2015 markerte LMS det tyske angrepet på Norge for 75 år siden. Dette fant sted ved graven til Finn Thorsager på Haslum kirkegård med etterpåfølgende samling på den gamle flykafeen på Fornebu. -8. mai markeringen på Akershus festning var et verdig arrangement hvor våre krigsveteraner, og andre veteraner, ble vist tilbørlig oppmerksomhet 5. LMS seminarer og medlemsaktiviteter I 2015 avholdt vi sentralt 3 dagsseminarer. 26. mai om Luftovervåkning av Sør-Norge og det sentrale østlandsområdet; 22. september knyttet til Roll out av den første norske F-35 og 18. november om overvåkning i nordområdene. Alle seminarene var av god kvalitet, og hadde til dels meget bra deltagelse. LMS markerte angrepet på Norge 9. april 1940 ved seminarer om luftmaktens betydning for dette angrepet. Seminarene ble holdt i Oslo, på Kjevik, i Stavanger, ved Luftkrigsskolen og på Bardufoss i tiden rundt 9. april 2015. 15. oktober arrangerte LMS en rundebordskonferanse med vekt på Forsvarssjefens fagmilitære råd. Deltagere var ungdomspolitikere og kadetter fra våre krigsskoler. 3. juni ble det arrangert en tur for våre veteraner til LSTN Mågerø, og 6. juni gjennomførte vi et bedriftsbesøk til Kongsberg for noe av våre medlemmer. 25.-27. september ble det avviklet en tur til Vesle Skaugum for Luftforsvarets veteraner fra internasjonale operasjoner og ande Luftforsvarsveteraner. Våren/sommeren 2015 iverksatte LMS et arbeide for å kartlegge status på minnesmerker i utlandet som kan relateres til Luftforsvarets innsats under 2. verdenskrig. Så langt har arbeidet ført til at minnesmerket på Leuchars i Skottland nå framstår i presentable stand, og ved utgangen av 2015 begynner vi etter hvert å få en viss oversikt hva status er på øvrige minnesmerker. 6. Medlemmer Ved utgangen av 2015 hadde LMS 819 medlemmer mot 707 i 2014. Økningen skyldes for en stor del at flere tidligere medlemmer av RAFA/N har valgt å beholde sin tilknytning til Luftforsvaret gjennom et medlemskap i LMS. Men det er også gledelig å kunne konstanter at stadig flere unge medlemmer tegner medlemskap hos oss. Pr 31. desember 2015 oppebærer 119 kadetter ved Luftkrigsskolen gratis medlemskap i den tiden de er kadetter ved skolen, samt at alle elevene ved Luftforsvarets befalsskole får tilsendt vårt tidsskrift, Luftled, gratis. Bedriftsmedlemstallet er ved inngangen til 2016 7 stykker, som ved forrige årsskifte. Disse er : - Saab International Norge A/S - Kongsberg Defence and Aerospace - Lockheed Martin – AIM Norway – Conrad Mohr AS - Northrop Gruman – Yellow Bird Company. De 2 sistnevnte er nye, mens Teleplan A/S og Thales Communications A/S har valgt å avslutte sitt bedriftsmedlemskap i LMS. I fm omleggingen av “Luftled” til et mer luftmaktsrelatert tidsskrift, kan vi forhåpentligvis forvente en økning i antall bedriftsmedlemmer i 2016. 6.1 Æresmedlemmer Ingen ble tildelt LMS æresmedlemskap i 2015. 6.2 LMS Hederstegn Det er i 2015 utdelt 2 LMS hederstegn. 28. august - Øyvind Kirsebom Strandman 6. november - Odin Leirvåg 7. Økonomi LMS har i 2015 hatt økonomiske utfordringer knyttet til ferdigstillingen av minnesmerket “Våre kamerater.” Grunnarbeidene som ble utført av Forsvarsbygg (FB) ble vesentlig dyrere enn budsjettert. Det ble i 2015 inngått en avtale med FB hvorledes det økonomiske oppgjøret skal finne sted, og dette er en gunstig avtale for LMS og løper over 4 år. Som det framgår av regnskapet har LMS en brukbar økonomi. Budsjettet har ikke vært overholdt i alle faser, men styret har holdt økonomien på skinner og godt innenfor de gitter rammer og med et resultat som er bedre enn budsjettert. 8. Vedtekter / samarbeidsavtaler Det er ikke foretatt vedtektsendringer i 2015. Det ble i 2015 påbegynt et arbeide med en avtale med selskapet Northrop Grumman om dette selskapets støtte til videreutviklingen av “Luftled”. Denne avtalen er forventet ferdig i løpet av våren 2016. Oslo 10. mars 2016 Øyvind Kirsebom Strandman Brigader (P) Kjell R. Bugge Leder LMS Oberstløytnant (p) Sekretær LMS
Med Luftmilitært Samfund til Luftforsvarets beste
Oppdatert 25.07.2021